Tag: แท็บเล็ต

Technology

ความสำคัญของภาษาที่มนุษย์ใช้ในการสื่อสาร

ภาษา ในความหมายอย่างกว้าง หมายถึง กิริยาอาการที่แสดงออกมาแล้วสามารถทำความเข้าใจกัน ในความหมายอย่างแคบ หมายถึง ภาษาในฐานะระบบที่มนุษย์ใช้สื่อสารกัน การศึกษาภาษามนุษย์ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เรียกว่า ภาษาศาสตร์ ดังนั้นภาษาจึงเป็นสิ่งสำคัญในด้านของการสื่อสาร ซึ่งแต่ละชนชาตินั้นก็จะมีภาษาที่เป็นของตนเอง บ่งบอกความสละสลวยของภาษาที่ถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่บรรพบุรุษ แต่เมื่อต้องมีการสานสัมพันธ์ของคนประเทศต่างๆ หรือต้องการเรียนรู้ภาษาท้องถื่นนั้นๆ ดังนั้นจึงต้องมีตัวช่วย นั่นก็คือ โปรแกรมแปลภาษา ที่สามารถหาดาวน์โหลดได้ทางมือถือและแท็บเล็ต เพื่อง่ายและสะดวกต่อการสื่อสารนั่นเอง ภาษาคืออะไร ? การสื่อสารในชีวิตประจำวัน หรือแม้แต่มือถือและแท็บเล็ต จำเป็นต้องอาศัยสัญลักษณ์หรือภาษาเพื่อสื่อความคิด ความเข้าใจ ความรู้สึกซึ่งกันและกัน การสื่อสารจำเป็นต้องอาศัยทั้งสัญลักษณ์และภาษาเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ตรงกัน โดยทางพจนานุกรม  ฉบับราชบัณฑิตยสถาน …Continue readingความสำคัญของภาษาที่มนุษย์ใช้ในการสื่อสาร