ความสำคัญของภาษาที่มนุษย์ใช้ในการสื่อสาร

แท็บเล็ต

ภาษา ในความหมายอย่างกว้าง หมายถึง กิริยาอาการที่แสดงออกมาแล้วสามารถทำความเข้าใจกัน ในความหมายอย่างแคบ หมายถึง ภาษาในฐานะระบบที่มนุษย์ใช้สื่อสารกัน การศึกษาภาษามนุษย์ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เรียกว่า ภาษาศาสตร์ ดังนั้นภาษาจึงเป็นสิ่งสำคัญในด้านของการสื่อสาร ซึ่งแต่ละชนชาตินั้นก็จะมีภาษาที่เป็นของตนเอง บ่งบอกความสละสลวยของภาษาที่ถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่บรรพบุรุษ แต่เมื่อต้องมีการสานสัมพันธ์ของคนประเทศต่างๆ หรือต้องการเรียนรู้ภาษาท้องถื่นนั้นๆ ดังนั้นจึงต้องมีตัวช่วย นั่นก็คือ โปรแกรมแปลภาษา ที่สามารถหาดาวน์โหลดได้ทางมือถือและแท็บเล็ต เพื่อง่ายและสะดวกต่อการสื่อสารนั่นเอง

ภาษาคืออะไร ?

การสื่อสารในชีวิตประจำวัน หรือแม้แต่มือถือและแท็บเล็ต จำเป็นต้องอาศัยสัญลักษณ์หรือภาษาเพื่อสื่อความคิด ความเข้าใจ ความรู้สึกซึ่งกันและกัน การสื่อสารจำเป็นต้องอาศัยทั้งสัญลักษณ์และภาษาเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ตรงกัน โดยทางพจนานุกรม  ฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ.  ๒๕๔๒ (๒๕๔๒ : ๘๒๒) ให้ความหมายของภาษาไว้ว่า  ภาษา หมายถึง  ถ้อยคำที่ใช้พูดหรือเขียนเพื่อสื่อความของชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เช่น ภาษาไทย  ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ นั่นก็เพื่อสื่อความเฉพาะวงการ เช่น ภาษาราชการ ภาษากำหมาย ภาษาธรรม เสียง หรือกิริยาอาการที่สื่อความได้  เช่น  ภาษาพูด  ภาษาเขียน ภาษาท่าทาง ภาษามือ

ภาษาสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

1. วัจนภาษา

เป็นภาษาที่เป็นคำพูดหรือตัวอักษรที่กำหนดใช้ร่วมกันในสังคม โดยสร้างความเข้าใจกัน ซึ่งหมายรวมทั้งเสียง และลายลักษณ์อักษร ภาษาถ้อยคำเป็นภาษาที่มนุษย์สร้างขึ้นอย่างมีระบบระเบียบ มีหลักเกณฑ์ทางภาษา หรือไวยากรณ์ซึ่งคนในสังคมต้องเรียนรู้และใช้ภาษาในการฟัง พูด อ่าน เขียนและคิด การใช้วัจนภาษาในการสื่อสารต้องคำนึงถึงความชัดเจนถูกต้องตามหลักภาษา และความเหมาะสมกับลักษณะ วัจนภาษาแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ

ภาษาพูด

เป็นภาษาที่มนุษย์เปล่งเสียงออกมาเป็นถ้อยคำ เพื่อต้องการที่จะสื่อสารกับผู้อื่น ทั้งในเรื่องส่วนตัว สังคม และหน้าที่การงาน ภาษาพูดจึงสามารถสร้างความรัก ความเข้าใจ และช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ ในสังคมมนุษย์ได้อย่างมากมาย

ภาษาเขียน 

เป็นภาษาที่มนุษย์ใช้อักษรเป็นเครื่องหมายแทนเสียงพูดในการสื่อสาร ภาษาเขียนเป็นสัญลักษณ์ของการพูด ภาษาเขียนนั้นเป็นสิ่งที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นมา เพื่อต้องการใช้บันทึกภาษาพูด เป็นตัวแทนของภาษาพูดในโอกาสต่าง ๆ และถือว่าเป็นเครื่องมือสำคัญในการสื่อสารของมนุษย์มาเป็นเวลาช้านาน 

2. อวัจนภาษา 

เป็นการสื่อสารโดยไม่ใช้ถ้อยคำ ทั้งที่เป็นภาษาพูดและภาษาเขียน เป็นภาษาที่มนุษย์ใช้สื่อสารกัน โดยใช้อากัปกิริยา ท่าทาง น้ำเสียง สายตาหรือใช้วัตถุในการใช้สัญญาณ และสิ่งแวดล้อมต่างๆ เพื่อให้รับรู้ในเรื่องของการสื่อสารกันได้  การแสดงออกด้วยอวัจนภาษา มีแหล่งแสดงออกด้วยอากัปกิริยา หรือที่เกิดการแสดงออก ในหลายแหล่งด้วยกัน ได้แก่

สัญลักษณ์ที่แสดงออกด้วยอากัปกิริยา มีดังนี้

  • เกิดขึ้นตามธรรมดาวิสัย 
  • เกิดจากอารมณ์แรงเป็นเครื่องเร้า 
  • สัญลักษณ์แสดงออกที่ร่างกาย 

เป็นการใช้วัตถุประกอบกับร่างกายแล้วบ่งบอกความหมายได้โดยไม่ได้แสดงกิริยาอาการ เช่น การแต่งกาย เครื่องประดับ ทรงผม เป็นต้น 

สัญลักษณ์แสดงออกด้วยวัตถุที่แวดล้อม 

การทำให้สิ่งๆนั้นมีความหมายหนึ่งๆ เช่น ลักษณะและขนาดของบ้านเรือน สามารถบอกรสนิยม ฐานะ หรือเชื้อชาติของเจ้าของบ้านได้

สัญลักษณ์แสดงออกด้วยพฤติกรรมแวดล้อม

สิ่งแวดล้อมที่เป็นวัตถุหรือคนที่แวดล้อมที่แสดงพฤติกรรมต่างๆ เกี่ยวข้องกับเรา เพื่อต้องการแสดงพฤติกรรมตอบสนอง เช่น การปฏิบัติตามประเพณีต่างๆ เป็นต้น

จะเห็นได้ว่า ภาษามีความสำคัญต่อมนุษย์มาก เพราะนอกจากจะเป็นเครื่องมือในการสื่อสารแล้ว ยังเป็นเครื่องมือแห่งการเรียนรู้และการพัฒนาความคิดของมนุษย์และเป็นเครื่องมือในการสื่อสารสร้างความเข้าใจกันในสังคมอีกด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published.